CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HUY ĐỨC
Huy Duc Industries Co., Ltd